VEDTÆGTER

DANSK SELSKAB FOR BEVÆGEFORSTYRRELSER

Vedtaget på stiftende generalforsamling, Odense, 11. juni, 1998

§1. Navn og hjemsted

Selskabets navn er Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser, internationalt betegnet Danish Movement
Disorders Society, DANMODIS. Selskabets hjemsted er formandens adresse.

§2. Formål

Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser er et videnskabeligt selskab til fremme af forskning, behandling
og information inden for basalganglie-sygdomme og andre beslægtede bevægeforstyrrelser.
Selskabet har til formål at fremme såvel grundvidenskabelig som behandlingsorienteret forskning inden
for alle sundhedsfaglige områder ved:

• at inspirere til og fremme forskning inden for alle aspekter af bevægeforstyrrelser.

• at skabe et forum for udveksling af danske og udenlandske forskningsresultater og erfaringer ved at tilskynde til møder, symposier, konferencer, seminarer, forelæsninger, diskussioner, debatter og kurser vedr. bevægeforstyrrelser.

• at fremme viden om bevægeforstyrrelser blandt læger, sundhedspersonale i øvrigt og i almenheden, herunder også patientforeninger.

• at fremme samarbejde og kommunikation imellem naturvidenskab og humaniora og en etisk holdning vedr. behandling og forskning inden for bevægeforstyrrelsesområdet.

• at tilbyde koordinerende og rådgivende indsats i forbindelse med bevægelsesforstyrrelsesforskning.

• at formidle nyeste viden om forskningsresultater inden for området, særligt inden for dansk forskning til såvel fagpersoner som offentligheden.

§3. Medlemskab

Som medlemmer af Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser kan optages enkeltpersoner, æresmedlemmer og støttemedlemmer.

Stk. 1)
Enkeltpersoner, som gennem deres daglige arbejde har dokumenteret interesse for selskabets formål kan efter skriftlig ansøgning ved bestyrelsens godkendelse optages som medlemmer.

Stk. 2)
Kan bestyrelsen ikke anbefale optagelse af medlemmer, skal anmodningen, hvis den fastholdes, drøftes ved næstfølgende generalforsamling og meddelelse herom skal gives på indkaldelsen. Såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på general-forsamlingen stemmer for optagelse, er ansøgeren medlem. Samme fremgangsmåde anvendes såfremt der fremkommer rettidig indsigelse fra medlemsside. Rettidige indsigelser er 1 måned før generalforsamling.

Stk. 3)
Udmeldelse af selskabet kan kun ske ved skriftlig henvendelse med 1 måneds varsel til den 1. i en måned til selskabets bestyrelse, og medlemmet forpligter sig til at betale kontingent for hele det kalenderår, hvori udmeldelsen finder sted.

Stk. 4)
Æresmedlemsskab på livstid kan efter indstilling af bestyrelsen til deles af general-forsamlingen til personer, som gennem årelangt virke har udmærket sig internationalt inden for forskning eller behandling af basalgangliesygdomme. Danske æresmedlem-mer har samme rettigheder som ordinære medlemmer, men betaler ikke kontingent. Udenlandske æresmedlemmer betaler ej heller kontingent, men har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stk. 5)
Myndigheder, institutioner, organisationer, fonde og virksomheder med interesse for selskabets formål og arbejde kan efter skriftlig ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen optages som støttemedlemmer. Der fastsættes særligt kontingent ved generalforsamlingen for disse medlemsgrupper, som kan deltage i selskabets arbejde, men uden stemmeret og uden valgbarhed til bestyrelsen.

Stk. 6)
Hvis et medlem ikke har betalt kontingent i et år betragtes medlemsskabet som ophørt. Fornyet medlemskab forudsætter skyldige beløb indbetales.

Stk. 7)
Eksklusion af et medlem kan besluttes af generalforsamlingen med 2/3 flertal, hvis et medlem har handlet i åbenlys strid med selskabets formål og love.

§4. Generalforsamling
 
Generalforsamlingen består af selskabets medlemmer.
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i 2. kvartal i kalenderåret.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal være skriftlig med mindst 3 ugers varsel, bilagt dagsorden, selskabets reviderede regnskab og evt. indkomne forslag.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller ved at mindst 10 ordinære medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles skriftligt med mindst 3 ugers varsel og indkaldelsen skal være med motiveret dagsorden og evt. bilagt eventuelle indkomne forslag.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende, se dog §§ 3, 9, 10 og 11.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens årsberetning.
3) Beretning fra selskabets stående komitéer og særlige komitéer samt repræsentanter i andre organisationer, fonde mv.
4) Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
5) Bestyrelsen forslag til kommende handlingsplan og budget samt kontingent.
6) Valg af formand og 3 andre bestyrelsesmedlemmer på lige årstal.
    Valg af næstformand, en sekretær og et bestyrelsesmedlem ulige årstal.
7) Valg af selskabets repræsentanter i andre organisationer.
8) Valg af revisor.
9) Behandling af indkomne forslag.
10) Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet under pkt. 9 ved den ordinære generalforsamling skal være selskabets formand i hænde senest 15. marts pågældende år. Ved ekstraordinære generalforsamlinger senest 2 uger inden denne, hvorefter bestyrelsen fremsender disse til medlemmerne senest 1 uge inden den ekstraordinære generalforsamling.

§5. Bestyrelse

Stk. 1)
Bestyrelsen består af 7 medlemmer med formand, næstformand, sekretær og 4 menige medlemmer, idet der tilstræbes repræsentation af alle stående og særlige komitéer, jf.
§ 6

Stk. 2)
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år og kan genvælges ubegrænset antal gange, dog maksimalt 2 gange i træk.

Stk. 3)
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved dennes fravær næstformandens.

Stk. 4)
Bestyrelsen indkaldes til møde efter behov, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt forlanger det. Bestyrelsen skal dog afholde mindst 2 møder årligt.

Stk. 5)
Bestyrelsen fører referat af sine møder, der skal godkendes ved efterflg. møde og som sammen med meddelelser fra komitéer samt referat af generalforsamlinger udsendes til medlemmerne mindst 1 gang årligt skriftligt og evt. også på internettet.

§6. Komitéer

Stk. 1)
Selskabet opretter 3 stående komitéer vedrørende interesseområderne Parkinsons sygdom, Dystoni og Tourette’s syndrom samt andre særlige komitéer efter behov.
En komité består af mindst 5 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af bestyrelsen. Disse er så selvsupplerende til mindst 5 medlemmer.

Stk. 2)
Formålet med komitéerne er inden for interesseområder
• at formidle kontakt imellem selskabets medlemmer, interesseorganisationer og forskergrupper.
• at udbrede kendskabet til forskning og behandling for såvel medlemmerne som andre organisationer og offentligheden.
• at repræsentere selskabet efter bemyndigelse fra bestyrelsen.

Stk. 3)
Bestyrelsen indkalder mindst 1 gang årligt hver af de stående og øvrige særlige
komitéer til drøftelse af anliggender inden for det pågældende interesseområde.

Stk. 4)
Bestyrelsen skal godkende forretningsorden fra komitéerne.

Stk. 5)
Komitéerne aflægger beretning ved den årlige generalforsamling.

§7. Repræsentanter

Stk. 1)
Generalforsamlingen vælger efter indstilling fra bestyrelsen repræsentanter til andre organisationer, fondsbestyrelser m.v. Valgperioden vil normalt være 2 år, men kan fastsættes nærmere af generalforsamlingen eller pågældende organisationer m.v. Genvalg er muligt.

Stk. 2)
Repræsentanten er forpligtet til løbende at holde bestyrelsen orienteret om sine aktiviteter og fremlægge skriftlig beretning til generalforsamlingen.

§8. Økonomi

Stk. 1)
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2)
Kontingent fastsættes for 1 år ad gangen ved den årlige generalforsamling, og forfalder til forlods betaling den 1. dag i selskabets regnskabsår.

Stk. 3)
Fondsmidler, gaver og legater administreres af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabets formål og justitsministeriets bekendtgørelser om anbringelse af fondsmidler.

Stk. 4)
Selskabet tegnes af formanden eller i dennes forfald næstformanden sammen med sekretæren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 5)
Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer nogen personlig hæftelse.

Stk. 6)
Selskabet kan ikke drive erhvervsvirksomhed.

§9. Vedtægtsændringer

Beslutning om ændring af selskabets love træffes alene af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Er fremmødet under halvdelen af selskabets medlemmer indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 1 måneds varsel, som så kan beslutte vedtægtsændring, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§10. Opløsning

Stk. 1)
Beslutning om selskabets opløsning kan alene træffes af generalforsamlingen med tilslutning af 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende eller repræsenterede ordinære medlemmer.

Ordinære medlemmer kan for så vidt angår spørgsmål om selskabets opløsning lade sig repræsentere på generalforsamlingen af et andet ordinært medlem ved at give denne
skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal utvetydigt specificere, hvem der har udstedt den, hvem der har fået fuldmagt til hvilket spørgsmål, på hvilken generalforsamling og være
behørigt dateret og underskrevet, ligesom sekretæren skal attestere, at pågældende har betalt kontingent.

Stk. 2)
I tilfælde af selskabets opløsning anvendes dets midler til et af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling vedtaget videnskabeligt eller velgørende formål i overens-
stemmelse med selskabets formålsparagraf.

§11. Overgangsbestemmelser

Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser er oprettet på initiativ af Dansk Dystoniselskab, som påtager sig at indkalde alle potentielt interesserede fagpersoner til stiftende generalforsamling med mindst 4 ugers frist i 2. kvartal 1998 via relevante fagtidsskrifter, andre tidsskrifter og organisationer. Ved nævnte generalforsamling 1998 fremlægges vedtægterne til grundig gennemgang og vedtagelse sammen med eventuelle ændringsforslag. Stiftelse og vedtægter kan vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer. Der foretages valg af samtlige 7 bestyrelsesmedlemmer, idet de, der er på valg i ulige år undtagelsesvis vælges for 3 år.

Aktiver og passiver for Dansk Dystoniselskab overføres til Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser, når Dystonisselskabet opløses og i henhold til vedtægterne indgår i det nystiftede selskab som én af de 3 stående komitéer.

Alle medlemmer af Dansk Dystoniselskab optages automatisk som medlemmer.
Deltagere i den stiftende generalforsamling optages umiddelbart uden ansøgning.

Scroll to Top